Condiţii generale de vânzare şi livrare ale SC Semmelrock Stein + Design SRL

Valabile din data de 01.02. 2015

Observaţie: în cele ce urmează Semmelrock Stein + Design va fi desemnată cu denumirea “Societatea”

1. Aplicabilitate

Condiţiile generale de vânzare și livrare au aplicabilitate pentru toate contractele de vânzări incheiate cu clientii societății. Orice derogări de la prezentele condiţii de comercializare şi livrare au valoare legală numai dacă au fost confirmate prin intermediul unei declaraţii scrise a societăţii.

2. Oferte și încheierea contractului

Ofertele societăţii pot face obiectul unor modificări ulterioare, în cazul în care nu s-au convenit în mod explicit alte prevederi. Valabilitatea ofertelor este limitată la o perioadă de două luni, în cazul în care nu este convenită în scris o prelungire a acestora. Această prevedere este valabilă atât în ceea ce priveşte ofertele din listele de preţuri, cât şi ofertele individuale. Modificarea unui anumit element al costurilor dă dreptul societăţii să efectueze o modificare corespunzătoare a preţului. Cantităţile, dimensiunile, greutăţile şi orice alte informaţii conţinute în ofertă sunt oferite cu cea mai mare responsabilitate, neexistând totuşi o garanţie a acurateței acestora. Comanda clientului reprezintă pentru societate o ofertă contractuală, chiar şi atunci când comanda a fost preluată de către un angajat şi este considerată ca fiind acceptată prin remiterea facturii proforme sau la începerea livrării. Societatea are dreptul de a retrage oferta, de a se retrage din relaţia contractuală sau de a sista prematur livrările, fără a exista obligaţia plăţii unor despăgubiri, dacă pe parcursul relaţiei contractuale:

a) nu sunt respectate condiţiile de plată convenite sau

b) societatea intră în posesia unor informaţii care pun la îndoială capacitatea de plată a clientului.

3. Preţuri şi facturare

Preţurile de ofertă şi preţurile facturate se înţeleg fără taxa pe valoare adăugată prevăzută de lege, care se adaugă ulterior. Pentru facturare au valabilitate dimensiunile şi cantităţile livrării sau prestaţiei propriu-zise, pe baza avizelor de livrare, indiferent de cine sunt ele confirmate. În măsura în care încheie alte acorduri, preţurile din oferte şi broşuri se înţeleg ca fiind franco fabrică, încărcate în camion. În cazul în care factura proformă remisă de noi nu este respinsă în decurs de trei zile, se va considera că a fost acceptată de către client. Condiţia preliminară pentru valabilitatea preţurilor convenite şi facturate este respectarea de către client a condiţiilor de plată stabilite .În cazul în care plăţile nu sunt efectuate la timp, societatea are dreptul de a factura ulterior diferenţa dintre o eventuală reducere de preţ acordată şi preţul standard de listă.

4. Perioadă de livrare

Termenele de livrare precizate de către societate vor fi respectate în măsura oportunităţii şi posibilităţilor. În cazul imposibilităţii de livrare clientul are dreptul ca după stabilirea unui nou termen de zece zile să se retragă din relaţia contractuală fără pretenţii pentru despăgubiri din partea societății.

5. Expediţie şi transport

Timpii de aşteptare şi prestaţiile executate de către camioane în locaţia de descărcare, care depăşesc două ore per vehicul, vor fi compensate de către client societăţii (chiar şi în cazul unui preţ franco pe şantier) în conformitate cu costurile prevăzute în condiţiile noastre pentru transportul de mărfuri. În plus, clientul va suporta, chiar şi în cazul unui preţ franco pe şantier, orice cheltuieli suplimentare rezultate:

– pentru descărcare cu macaraua se va percepe o taxă;

– cheltuieli suplimentare în cazul accesului necorespunzător pe şantier;

– cheltuieli suplimentare în cazul neidentificării exacte a şantierului, imposibilităţii de utilizare a căii de acces auto, taxa de utilizare a drumurilor, taxe suplimentare pentru utilizarea excesivă a drumurilor sau limitări de greutate.

6. Paleţi

Reprimirea paleţilor – utilizatori finali şi comercianţi. Toate produsele pot fi livrate exclusiv pe paleţi. Clientul este de acord ca paleţii standard să fie facturaţi şi plătiţi cu 30 lei plus TVA. În cazul returnării fără taxă de transport a paleţilor nedeterioraţi la depozitul societăţii – în decurs de tre luni – cumpărătorul primeşte un credit 30 lei plus TVA până la numărul de paleţi facturaţi la momentul respectiv. După scurgerea intervalului de trei luni, societatea nu mai are obligaţia de a reprimi paleţii. În cazul returnării paleţilor de unică folosinţă (marcaţi corespunzător), nu va fi acordată această compensaţie. Societatea nu are obligaţia de a colecta de la client paleţii livraţi. Pe parcursul livrărilor, societatea va prelua paleţii stivuiți şi nedeterioraţi, în măsura oportunităţilor existente. În cazul în care clientul nu are posibilitatea de a returna el însuşi paleţii rămaşi, se poate stabili cu societatea transportul contra cost al acestora.

7. Plată, condiţii de plată

În general, solicitările de plată emise de societate către client devin scadente din momentul primirii facturii. În lipsa altor acorduri, preţurile facturate se vor plăti net. Clientul poate solicita un discount la plată numai în măsura în care acesta este înregistrat în comandă sau pe factură. Notificarea unor defecte sau întârzierea livrărilor nu au ca efect modificarea scadenţei sau prelungirea termenului de plată. Discounturile pot fi luate în considerare numai în cazul în care plata facturii se efectuează în termenul care garantează acordarea unui discount la plată şi nu există facturi anterioare neachitate. Plăţile clienţilor se vor înregistra întotdeauna în contabilitate pentru cea mai veche dintre datoriile existente. Clientul va trebui să achite valoarea reducerilor de preţ de care a beneficiat în mod nejustificat. În cazul întârzierilor la plată, clientului i se vor factura dobânzi de întârziere, prin calcularea lunară a dobânzii.

Valoarea dobânzii va fi comunicată în fiecare factură. De asemenea, clientul este obligat să despăgubească societatea şi pentru cheltuielile legate de emiterea de solicitări de plată extrajudiciare. În cazul întârzierii la plată a unei părţi din totalul facturilor neachitate, societatea are dreptul să fixeze un termen de plată accelerat pentru întregul sold neachitat.

Societatea nu este obligată să accepte cambiile clientului. În cazul acceptării cambiilor, toate cheltuielile conexe, inclusiv dobânzile generate de acceptarea acestora, vor fi suportate de către client. Cambiile vor fi acceptate doar cu titlu de garanţie a plăţii.

8. Păstrarea dreptului de proprietate

Până la plata completă mărfurile livrate de către societate rămân în proprietatea acesteia. În momentul emiterii comenzii către societate, clientul cesionează propriilor săi clienţi (beneficiari) creanţa societăţii care face obiectul păstrării dreptului de proprietate în cazul înstrăinării. Dacă doreşte, societatea poate emite pretenţii privitor la această cesiune, la o valoare egală cu creanţele clientului, printr-o notificare scrisă remisă beneficiarului pentru care acţionează clientul.

Clientul îşi dă acordul cu privire la acest drept prin fiecare emitere a unei comenzi către societate. Din acest moment, beneficiarul în numele căruia acţionează clientul mai poate face plata pentru achitarea datoriilor exclusiv către societate. În cazul sechestrării de către creditorii clientului a mărfurilor care fac obiectul păstrării dreptului de proprietate, acesta va trebui să notifice imediat societatea şi să o compenseze pe aceasta pentru toate cheltuielile necesare în vederea eliberării mărfurilor de drepturile terţilor. În cazul iniţierii unei proceduri de insolvenţă cu privire la patrimoniul clientului sau în cazul unei întârzieri de plată mai mari de 30 de zile de la data scadenţei, societatea are dreptul să ridice de la client mărfurile care fac obiectul păstrării dreptului de proprietate şi să facă uz de acestea în conformitate cu prevederile privind returnarea mărfurilor.

În cazul în care, în baza prevederilor privind păstrarea dreptului de proprietate, societatea retrage mărfurile deja livrate, cumpărătorul este răspunzător pentru orice pierderi de profit rezultate din comercializarea lor ulterioară şi este obligat, de asemenea, să despăgubească societatea pentru toate cheltuielile legate de transportul acestor mărfuri.

9. Retururi și plata acestora

Marfa livrată în exces datorită comenzilor clientului poate fi luată înapoi numai în urma unei consultări şi numai dacă marfa este nedeteriorată, în ambalajul original şi pregătită pe paleţi pentru transport. Marfa returnată de către client şi care nu se află pe paleţi întregi, în ambalajul original, nu va fi preluată de către societate.

10. Garanţie contractuală

Societatea garantează ca produsele vândute respectă standardele de calitate si reglementarile tehnice specifice acestor categorii de produse. Societatea răspunde în conformitate cu prevederile legale pentru calitatea uzuală a tipurilor de produse comercializate. Alte pretenţii de garanţie pot fi solicitate de către client numai în baza unui accept explicit din partea societăţii,

exprimat în scris. Societatea nu garantează că produsele sunt potrivite pentru alt scop decât cel în general admis pentru produsele respective. Societatea garantează pentru neconformitatile produselor vândute, în condiţiile legii. Clientul este obligat ca în termen de cel mult doua luni de la data constatării,să notifice societatea cu privire la descoperirea neconformitatilor, sub sancţiunea decăderii din acest drept, potrivit art. 1709(2) Cod civil. Societatea va înlocui produsele neconforme în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea clientului.

Clientul este obligat să folosească produsele ca un bun proprietar, ţinând cont de normele tehnice necesar a fi respectate în cazul unor astfel de bunuri, în conformitate cu prescripţiile societății și cele menționate pe eticheta produselor. Societatea nu răspunde pentru defectele apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către client, ori ca urmare a uzurii normale a produselor. Eventualele deteriorări survenite cu ocazia descărcării vor fi suportate de client.

La preluarea de către client sau de către reprezentanţii acestuia, marfa va fi măsurată, numărată şi verificată în cadrul unui control vizual. Mărfurile pentru care se emit reclamaţii în urma acestor controale nu pot fi montate, iar reclamaţia trebuie remisă în scris societăţii, în decurs de maximum 24 ore de la descărcarea produselor.

În cazul în care transportul s-a efectuat cu un autovehicul cu macara, iar comanda s-a încheiat cu prevederea descărcării cu macara franco şantier, respectiv depozit, predarea mărfurilor se consideră încheiată după încheierea descărcării. Societatea nu răspunde pentru deteriorări datorate unei căi de acces auto improprii sau apărute în urma descărcării, respectiv manipulării cu macaraua pe şantier.

În cazul notificării justificate şi în timp util a unor defecte, societatea îşi asumă obligaţia de a înlocui produsele cu privire la care se poate dovedi că au devenit inutilizabile datorită realizării defectuoase sau datorită deteriorărilor suferite în timpul transportului cu camionul societăţii; totodată societatea poate credita clientul pentru suma corespunzătoare, excluzând în acelaşi timp înlocuirea pieselor în cauză. În cazul diverselor grupe de produse, au aplicabilitate, în cazul stabilirii unor defecte, acele caracteristici de produs care au fost comunicate de către societate prin anexarea lor la ofertă sau la confirmarea comenzii, sub formă de instrucţiuni de instalare, fişe tehnice, instrucţiuni tehnice etc.

Produsele societăţii sunt fabricate din materiale naturale care pot prezenta variaţii de culoare. Uşoare diferenţe de culoare faţă de eşantioanele prezentate, precum şi diferenţele de culoare între produsele individuale nu sunt considerate deficienţe. Diferenţele de culoare dintre produsele care aparţin unor loturi diferite sunt inevitabile şi nu sunt acceptate ca deficienţe.

Diferenţe de culoare dincolo de limita de toleranţă între produse similare indică o livrare din loturi de produse diferite, ceea ce înseamnă că produsele între care există astfel de diferenţe de culoare dincolo de limita de toleranţă,se vor considera până la proba contrarie ca făcând parte din loturi diferite.

11. Drepturi și obligații

Toate drepturile şi obligaţiile asumate de către clienţii noştri au valabilitate în măsura în care pot fi ridicate faţă de societate pretenţii în conformitate cu reglementările legale privind garanţia pentru produse, coroborat cu comercializarea, livrarea ulterioară sau înstrăinarea produselor.

În cazul în care comercializează produsele noastre, clientul este obligat să se asigure că întregul proces de înstrăinare, livrare ulterioară sau transmitere de orice fel este înregistrat în mod clar, existând informaţii privitoare la numele şi adresa cumpărătorului, produsul şi data comercializării acestuia. În continuare clientul se obligă să îşi informeze în mod constant şi demonstrabil angajaţii cu privire la informaţiile şi instrucţiunile puse la dispoziţie împreună cu produsele livrate de noi, precum şi cu privire la prevederile legale şi reglementările autorităţilor. De asemenea, este necesară şi informarea clienţilor ulteriori ai beneficiarului în numele căruia acţionează clientul nostru, cu privire la aceste prevederi şi informaţii.

Clientului îi este permis să comercializeze, livreze şi monteze produsele noastre numai dacă acestea sunt în perfectă stare şi în conformitate cu prevederile emise de către societate, precum și cu prevederile, reglementările şi condiţiile de autorizare prevăzute de lege şi de autorităţile competente.

Instrucţiunile de montaj, informaţiile cu privire la domeniul de utilizare şi alte informaţii privitoare la produse vor fi puse la dispoziţie clientului final împreună cu produsul. Clientul are obligaţia să îşi informeze angajaţii, în special personalul implicat în vânzări, asupra specificaţiilor legate de produse şi cu privire la prevederile, reglementările şi condiţiile de autorizare prevăzute de lege şi de autorităţile competente. Personalul din vânzări are, la rândul său, obligaţia de a oferi consultanţă cumpărătorilor produselor noastre numai în conformitate cu aceste informaţii, instrucţiuni şi prevederi.

Pentru o perioadă de cel puţin cinci ani din momentul comercializării, respectiv al livrării produsului, clientul are obligaţia de a păstra toate documentele şi dovezile care servesc evaluării şi protejării faţă de pretenţii privitoare la garanţia pentru produse şi să le pună la dispoziţia societăţii la solicitarea acesteia.

12. Recepţia produselor

Recepţia produselor se va face de către client în locaţiile determinate sau, după caz, la fabrica societăţii, ocazie cu care se va semna avizul de expediţie și CMR prin care se confirmă recepţia. În cazul produselor deteriorate, cu excepţia defecţiunilor apărute ca urmare a şocurilor mecanice ori a nerespectării instrucţiunilor de manipulare/descărcare imputabile clientului, în urma încheierii unui proces verbal, societatea va proceda la înlocuirea produselor necorespunzătoare şi/sau la completarea lipsurilor cantitative în termen de 15 zile calendaristice de la constatare. Pentru produsele achizitionate din import societatea își rezervă dreptul să comunice termenul punctual.

Procesele verbale de constatare a diferenţelor în plus sau în minus, sau de constatare a unor deficienţe de ordin calitativ, vor fi recunoscute de societate dacă vor fi comunicate în scris, în termen de 24 de ore de la livrare.

Acest termen este socotit termen de decădere, iar în cazul necomunicării deficienţelor constatate înăuntrul său, se va socoti că produsele au fost primite în bună stare.

Refuzul unor produse nu îl scuteşte pe client de obligaţia de a plăti produsele pe care nu le refuză. La momentul recepției produselor, clientul are obligația ca pentru fiecare livrare în parte, să semneze avizul de expediţie și CMR cu semnătură în clar și ștampilă. În cazul în care nu există ștampilă la locul de descărcare, se vor completa în CMR și aviz datele de identificare ale persoanei care a recepționat marfa (nume și prenume în clar, serie, nr. CI și CNP).

În cazul în care livrarea produselor se efectuează eşalonat defecţiunile constatate la un lot de produse nu vor afecta continuitatea livrării celorlalte loturi, în condiţiile în care defecţiunile constatate şi aduse la cunoștință societăţii sunt remediate în termenii stabiliţi. În cazul deteriorării produselor cauzate de transport, marfa nu se descarcă din camion decât după ce sunt

făcute poze cu marfa în camion și se întocmește procesul verbal de constatare între client și transportator.

13. Instanţa competentă

Indiferent de locaţia de descărcare convenită, adresa sediului social din oraș Bolintin Vale, strada Palanca, nr. 2E, județ Giurgiu este stabilit ca locaţie de executare a obligaţiilor ce revin părţilor în baza prezentelor condiţii generale. Toate litigiile rezultate în baza relațiilor comerciale dintre societate și clienții săi vor fi soluţionate exclusiv de către instanța de la sediul social al

Semmelrock Stein+Design SRL.